HD cài đặt ghost blog trên linux

Cài đặt nodejs và npm phiên bản LTS

Hiện tại Nodejs có khá nhiều phiên bản nhưng ghost chỉ hỗ trợ những phiên bản LTS, bạn có thể xem thêm chi tiết tại phần document của ghost.
Mình dùng node 4.7.x để cài đặt ghost.
Trước tiên mình cần cài đặt node cho linux:

Link download Node:
https://nodejs.org/en/download/package-manager/

1.Install nodejs

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash - Chú ý ở đây mình cài 4 nên chọn setup_4.x
sudo apt-get install -y nodejs Sau khi cài đặt xong bạn có thể check version của nodejs
node --version v4.7.0

2. Install nginx

sudo apt-get install nginx

3. Get source code to /var/www

Bạn có thể lấy source code từ github hoặc từ trang chủ ghost.org về build.

4. Build ghost

npm install --production

5. Run ghost

Now you can run your blog with
npm start --production

6. Install forever to keep ghost run forever

sudo npm install forever -g

7. Last: Run ghost forever

NODE_ENV=production forever start index.js

8: Stop ghost sever

forever stop index.js

9. Restart

forever restart index.js

Other:
Where to install
/var/www/ghost/blog-name